Amatérský film v Hradci Králové

KRAJSKÁ SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH FILMŮ

KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ

HRADEC KRÁLOVÉ

COUNTRY CLUB LUCIE

16.-17. KVĚTNA 2009

SOUTĚŽ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU RADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Pořádají:

Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové

a

Východočeské volné sdružení pro amatérský film a video

*

Finanční podpora:

Město Hradec Králové

Královéhradecký kraj

Ministerstvo kultury

Veolia voda

Královéhradecká provozní, a. s.

PROPOZICE

I. POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Představit novou amatérskou filmovou tvorbu. V odborné diskuzi posoudit úroveň soutěžních snímků přihlášených do krajského kola, ocenit nejlepší snímky a sestavit kolekci k postupu do předvýběru celostátního kola. Otevřením soutěžních projekcí i seminářů prezentovat výsledky oboru veřejností.

II. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěž je dvoukolová – krajská kola a celostátní kolo. Přihlásit snímek přímo do celostátního kola není možné, s výjimkou „minutafilmu“. Do soutěže se může přihlásit občan České republiky a cizinec žijící na území České republiky za těchto podmínek:

a) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících celostátního ani krajského kola

b) přihlásí snímky do jediného krajského kola zpravidla příslušného místu jeho trvalého bydliště nebo sídlu školy. Do krajského kola v Hradci Králové se mohou přihlásit autoři z Královéhradeckého kraje, členové VčVSAFV, studenti škol se sídlem v Hradci Králové i autoři z jiných krajů ČR, pokud se domluví s pořadateli.

c) řádně vyplní průvodní list ke všem soutěžním snímkům

d) soutěžní snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí ho profesionální firma a nejedná se o snímek filmových škol

e) snímek neporušuje zákony ČR

f) autor souhlasí s pořízením kopie jeho snímku pro archiv NIPOS - ARTAMA

g) autor zašle přihlášku, odevzdá snímek a Průvodní list v termínech stanovených pro krajskou soutěž

III. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

D – dokumentární snímky

R – reportážní a publicistické snímky

H – hrané snímky

A – animované snímky

E – experimentální snímky

V – videoklipy

* Vzhledem k tomu, že byla pořadatelem CS zrušena kategorie školních snímků pro krajská kola, přihlásí žáci a studenti svoje snímky do žánrových kategorií.

Doporučená délka snímků je do 20 minut. Výjimky pro účast v krajském kole může stanovit jeho pořadatel. V odůvodněných případech (mimořádný tvůrčí počin, apod.) může porota doporučit do předvýběru i snímky nad tento limit. Pořadatelé si vyhrazují právo nezařadit z časových důvodů do soutěže snímky přesahující výrazně doporučenou délku.

IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ubytování a stravování, ekonomické zajištění.

Jeden autor každého snímku přijatého do soutěže bude mít hrazeno cestovné. Od autorů a seminaristů bude vybírán účastnický poplatek stanovený na základě rozpočtu KS. Členové VčVSAFV s platným průkazem prorok 2009 budou finančně zvýhodněni. Ubytování pro účastníky soutěže je zajištěno v ubytovacím zařízení Městských lesů na Novém Hradci Králové v ceně 230,- Kč a stravování v CC Lucie. Pokud se podaří zajistit dotaci z grantů, budou mít účastníci soutěže i seminaristé ubytování zdarma. V sobotu i neděli bude pro účastníky připraven společní oběd.

Hodnocení soutěžních snímků: soutěžní kolekci bude hodnotit odborná porota, jmenovaná pořadateli krajského kola.

Ceny: pořadatelé na základě návrhu odborné poroty udělí následující ceny: 1., 2. a 3. cena v každé kategorii. Při velkém množství kvalitních snímků můžou být některé ceny zdvojeny a pořadatelé si vyhrazují právo při malém počtu snímků v kategorii některou cenu neudělovat. Čestná uznání za dílčí složky filmu. K cenám budou náležet diplomy. Každý autor obdrží účastnický list. Dále budou uděleny zvláštní ceny vypsané pořadateli – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje, Cena SONY Elvia PRO, Cena Petra Primy za kameru a Cena diváka dotovaná VčVSAFV.

Postup do celostátní soutěže: z krajského kola postupují do předvýběru CSNFT snímky oceněné na 1. – 3. místě v jednotlivých kategoriích a doporučené snímky oceněné čestným uznáním

V. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zásady pro technické vybavení. Do soutěže se přijímají filmy na nosičích VHS, S-VHS, miniDV a DVD. Záznam musí být nahrán v normě PAL. Každý film musí být nahrán na začátku samostatného nosiče. Na nosiči nesmí být nahrán žádný další záznam, než je soutěžní film.

Pro videokazety všech systémů platí:

před vlastním filmem musí být alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů). Po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin černé. Záznam musí být nahrán rychlostí SP. Videokazety musí být přetočeny na začátek. Videokazety musí být zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.

Pro DVD platí: před vlastním filmem a po jeho skončení musí být alespoň 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových údajů). Na DVD nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu ze stolních DVD rekordérů. Na DVD nebudou žádné bonusové materiály.

Na obalu nosiče musí být vyznačeny tyto údaje:

a) přesný, nezkrácený název filmu

b) systém (např. VHS, S-VHS…)

c) přesná časová délka filmu minutách i vteřinách (měří se délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu)

d) časová délka zaváděcí černé (měří se od úplného začátku nosiče do prvního audiovizuálního záznamu)

e) u VHS nosičů způsob ozvučení (podélná stopa, Hi-Fi stopa, STEREO, CH1, CH2)

f) jméno a úplná adresa autora, případně příslušnost k filmovému klubu, či svazu. Údaje můžete napsat také do štítku, který je ke stažení na webových stránkách www.ceskyvideosalon.cz www.cvu.cz www.amatfilm.cz

Zde je ke stažení:

Průvodní list i štítek na kazety nebo DVD.

Na samotném nosiči musí být uveden údaje:

1) přesný a nezkrácený název filmu

2) jméno autora

3) délka snímku

Filmy, které postoupí do celostátního finále budou autorům vráceny až při tomto finále. Pro přepisy soutěžních snímků pro finálovou projekci budou použity ty nosiče, které autor dodá do krajského kola. Výměny nosičů mezi krajským kolem a celostátní finále nejsou možné. Snímky, které nebudou splňovat technické zásady budou z celostátní soutěže vyřazeny, a to i v případě, že by pořadatel krajského kola zajistil jejich projekci.

VI. KALENDÁŘ SOUTĚŽE:

1) vyhlášení krajského kola březen 2009

2) písemné přihlášky do soutěže a na ubytování do 25. dubna 2009

3) předání snímků s průvodními listy do 30. dubna 2009

4) vrácení nepostupných snímků do 25 .5. 2009

Ke každému snímku vyplní autor Průvodní list – čitelně a kompletně a odevzdá spolu s nosičem snímku do 30. 4. 2009. Nedodržení stanovených podmínek a technických zásad může být důvodem nepřijetí snímku do krajské soutěže.

Přihlášky a soutěžní snímky zasílejte na adresu:

IMPULS

Okružní 1130

500 03 Hradec Králové

Další informace, přihlášky, průvodní listy a štítky na nosiče najdete na www.impulshk.cz

Kontakty:

Jarmila Šlaisová:

telefon: 495 545 434, 773 133 741

e-mail: film@impulshk.cz

Martin Škrobák: 466 823 247

Ondřej Krejcar: 773 133 744

Termíny dalších krajských soutěží zde