Autorské právo

Každý, kdo pracuje s audiem či videem, by měl alespoň rámcově něco vědět o ochraně autorských práv a předpisech souvisejících.

AUTORSKÝ ZÁKON

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

Autorský zákon

Hlava I

Právo autorské

Předmět úpravy § 1

Předmět práva autorského

Autorství

Vznik a obsah práva autorského

Omezení práva autorského

Ochrana práva autorského

Úprava smluvních typů

Zvláštní ustanovení o některých dílech

Hlava II

Práva související s právem autorským

Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu

Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu

Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu

Právo rozhlasového a televizního vysílatele

Právo nakladatele § 87

Hlava III

Zvláštní právo pořizovatele databáze

Vymezení pojmu § 88

Pořizovatel databáze § 89

Obsah zvláštního práva pořizovatele databáze § 90

Omezení zvláštního práva pořizovatele databáze § 91

Bezúplatné zákonné licence § 92

Trvání zvláštního práva pořizovatele k databázi § 93

Použití úpravy hlavy I § 94

Hlava IV

Kolektivní správa práv

Kolektivní správa práv § 95

Práva povinně kolektivně spravovaná § 96

Kolektivní správce § 97

Oprávnění k výkonu kolektivní správy § 98

Odnětí oprávnění § 99

Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům předmětů ochrany § 100

Kolektivní a hromadné smlouvy § 101

Zprostředkovatelé kolektivních a hromadných smluv § 102

Dozor ministerstva § 103

Pravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem § 104

Hlava V

Souběh ochrany

Souběh ochrany § 105

Hlava VI

Ustanovení přechodná a závěrečná.

Ustanovení přechodná § 106

Ustanovení závěrečná § 107

Změny zákonů

Změna zákona o oceňování majetku § 108

Změna trestního zákona § 109

Změna zákona o přestupcích § 110

Změna živnostenského zákona § 111

Změna zákona o daních z příjmů § 112

Změna zákona o některých podmínkách výroby, výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl

§ 113

Změna zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných § 114

Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží... § 115

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání § 116

Zrušovací ustanovení § 117

Účinnost § 118

Příloha

Poznámky pod čarou k autorskému zákonu

autorského zákona

Nová znění a změny v autorském zákoně a práv souvisejících od 1.1.2007

Aktualizace a změny od 1.1.2007

Hlavička zákona

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Ve znění: Aktualizace

Předmět práva autorského Aktualizace

Autorství Aktualizace

Vznik a obsah práva autorského Aktualizace

Výjimky a omezení práva autorského Aktualizace

Ochrana práva autorského Aktualizace

Úprava smluvních typů Aktualizace

Zvláštní ustanovení o některých dílech Aktualizace

Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu Aktualizace

Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu Aktualizace

Právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu Aktualizace

Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysíláníAktualizace

Zvláštní právo pořizovatele databáze Aktualizace

Bezúplatné zákonné licence Aktualizace

Hlava III - Použití úpravy hlavy I Aktualizace

Kolektivní správa práv Aktualizace

Kolektivní správce Aktualizace

Oprávnění k výkonu kolektivní správy Aktualizace

Odnětí oprávnění Aktualizace

Vztahy kolektivního správce k zastupovaným nositelům práv a k uživatelům Aktualizace

Kolektivní a hromadné smlouvy Aktualizace

Dohled ministerstva Aktualizace

Pravidla pro rozdělování odměn vybraných kolektivním správcem Aktualizace

Správní delikty Aktualizace

Hlava VII: Ustanovení přechodná a závěrečná Aktualizace

Příloha k zákonu č. 121/2000 Sb.

Sazebník odměn při opětném prodeji originálu díla uměleckého, v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a v souvislosti s půjčováním děl Aktualizace

Poznámky pod čarou k zákonu č. 121/2000 Sb. Aktualizace

AKTUALIZACE A ZMĚNY