Evropská cena za video o podnikání 2009

Evropská cena za video o podnikání 2009 - vyhlášení soutěže

Evropská komise vyhlásila soutěž European Entrepreneurship Video Award, v níž se hledají krátká a kreativní videa na témata:

Podnikatelský duch; Inovativní podnikání; Odpovědné podnikání. Nejlepší video v každé kategorii bude odměněno cenou 3 000 EUR, druhé nejlepší video získá cenu 2 000 EUR a třetí nejlepší obdrží cenu 1 000 EUR. Termín k odevzdání videí je 31. března 2009. Vítězové budou pozváni na zahájení Evropského týdne malých a středních podniků dne 6. května 2009 v Bruselu v Belgii.

1. Cíle Evropské ceny za video o podnikání 2009 Obnovená Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost usiluje o zachování a zlepšení životní úrovně evropských občanů. Jejím cílem je vysoká míra udržitelného hospodářského růstu, spravedlivá společnost pro všechny a ochrana životního prostředí. K dosažení těchto cílů v náročném kontextu globalizace a demografických změn potřebuje Evropa dynamické, flexibilní a konkurenceschopné hospodářství a větší počet podnikatelů.

Více než 60 % všech Evropanů nikdy nepřemýšlelo o samostatné výdělečné činnosti nebo o zahájení vlastního podnikání. Podnikání je však klíčovým prvkem růstu a zaměstnanosti. Úkolem Evropské komise je zlepšit podmínky pro podnikatele, zejména pro malé podniky a získat více zájemců o podnikatelskou dráhu.

Záměrem Evropské ceny za video o podnikání 2009 je nabídnout Evropanům příležitost uvažovat o podnikání a podnikatelské dráze. Přihlášené videosnímky může Evropská komise použít rovněž v propagačních kampaních na podporu podnikání v budoucnu.

2. Termíny

Videosnímky musí být uloženy elektronicky a zaregistrovány nebo zaslány Evropské komisi do 31. března 2009, 23:59:59 hod. SEČ.

Porota Evropské komise videosnímky posoudí a sestaví seznam 45 videosnímků, ze kterých bude vybráno 9 vítězných. Autoři těchto 9 videosnímků budou o rozhodnutí poroty informováni do konce dubna 2009.

3. Rozpočet a ceny

Vítězové soutěže budou pozváni na zahájení Prvního evropského týdne malých a středních podniků (týden MSP) v Bruselu dne 6. května 2009, kde jim budou předány ceny. Dopravu a ubytování bude zajišťovat a financovat Evropská komise.

Evropská komise má v plánu udělit celkem devět cen, a to v rámci tří kategorií:

„Podnikatelský duch“

„Inovativní podnikání“

„Odpovědné podnikání“

V každé z těchto tří kategorií budou odměněny videosnímky, které se umístí na prvních třech místech.

Vítězné videosnímky budou odměněny cenou ve výši 3 000 EUR, videosnímky na druhém místě získají cenu 2 000 EUR a videosnímky na třetím místě budou oceněny částkou 1 000 EUR. Každá cena bude jednorázová a nebude zohledňovat náklady na tvorbu videosnímku ani jiné náklady. Celkový rozpočet, ze kterého budou ceny uděleny, je 18 000 EUR.

Ceny budou vítězům převedeny na bankovní účet poté, co bude ověřena jejich způsobilost. Vítězové obdrží formulář pro právní subjekt a formulář finanční identifikace, které vyplní, podepíší a zašlou Evropské komisi.

Pokud je vítězem způsobilá a ve svém státě bydliště nezletilá osoba, cena bude předána jejímu rodiči nebo zákonnému zástupci. Pokud nebude možné informovat vítěze nebo pokud nebude předložena požadovaná dokumentace, cena propadne.

4. Způsobilost

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická i právnická osoba, která je občanem nebo rezidentem resp. má hlavní sídlo v některém z 27 členských států Evropské unie nebo v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii, Černé Hoře, Albánii, Srbsku, Turecku a Izraeli, pokud takovou účast nezakazují, neomezují či jí v této účasti nebrání vnitrostátní právní předpisy. Členové a zaměstnanci Evropské komise nebo jejích agentur či společností, se kterými má Evropská komise smluvní vztahy související s touto soutěží, se této soutěže nesmějí účastnit.

Osobám, které v době přihlášení do soutěže nedosáhly věku 18 let, nelze udělit cenu bez předchozího písemného souhlasu jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.

Než vítězové soutěže obdrží ceny, může Evropská komise k prověření jejich způsobilosti požadovat, aby podepsali čestné prohlášení, že nejsou v úpadku nebo že se nedopustili profesního pochybení nebo že nejsou v podobné situaci, která jim nedovoluje cenu převzít.

Videosnímky nesmí porušovat autorská práva ani soukromí jakékoliv žijící nebo zemřelé osoby nebo jakkoli jinak porušit vlastnická nebo osobnostní práva jakékoliv osoby. Zaregistrované videosnímky musí být vhodné ke zveřejnění na veřejném fóru a nesmí obsahovat nahotu, vulgární výrazy, vyhrožování násilím a nesmí sloužit ke komerční nebo reklamní propagaci výrobků nebo služeb či být nevhodné jakýmkoliv jiným způsobem. Účastí v této soutěži a registrací videosnímku na internetové stránce Evropské komise účastníci souhlasí, že budou dodržovat pravidla a rozhodnutí Evropské komise, jež mají konečnou platnost ve všech otázkách souvisejících s touto soutěží, a že jimi budou vázáni.

5. Kritéria pro udělení ceny

Videosnímky, které splní podmínky účasti, budou dále posuzovány na základě následujících kritérií:

Aktuálnost a příhodnost videosnímku vzhledem k tématu

Originalita základní myšlenky (základní koncept)

Kvalita scénáře

Kvalita realizace

Kvalita vizuálních efektů (zejména v případě animovaných videosnímků)

Všech pět kritérií bude mít při posuzování videosnímků stejnou váhu.

Evropská komise má výhradní a neomezené právo určit, které videosnímky ocení, případně neocenit žádné. Rozhodnutí o udělení cen závisí zejména na dostupnosti rozpočtových prostředků.

Při rozhodování o udělení cen se bude Evropská komise řídit doporučeními poroty. Evropská komise si vyhrazuje právo na změnu, rozšíření nebo omezení podmínek soutěže, jakož i na pozastavení či ukončení soutěže bez předchozího oznámení. Evropská komise si vyhrazuje právo ukončit soutěž dříve než dne 31. března 2009, a to s ohledem na počet přijatých příspěvků. Evropská komise bude informovat veřejnost o všech takovýchto změnách na svých internetových stránkách.

6. Přihlášení videosnímků – Jak se zúčastnit soutěže

Účastníci mohou přihlásit své videosnímky do soutěže dvěma způsoby:

A. Odeslat/uložit elektronicky videosoubor na internet:

Zašlete videosoubor na internetové stránky (například na You Tube nebo podobný server) nebo ho uložte na internetový server pro ukládání souborů tak, abychom k němu měli přístup prostřednictvím vámi zaslané adresy URL. Ujistěte se, že přístup k videosnímku je pro nás bezplatný a bez jakýchkoli omezení.

Vyplňte internetový registrační formulář, uveďte v něm odkaz na svůj videosnímek a potvrďte souhlas s podmínkami soutěže.

Název, pod kterým uložíte videosnímek na internet a poté zaregistrujete, by měl začínat zkratkou názvu soutěže „EEVA 2009“ a pokračovat vlastním názvem videosnímku.

B. Odeslat jej přímo Evropské komisi:

Vyplňte, vytiskněte a zašlete registrační formulář a potvrďte souhlas s podmínkami soutěže.

Zašlete svůj videosnímek spolu s registračním formulářem na adresu: European Commission, DG Enterprise and Industry, unit E.1., B-1049 Brussels.

Obecné podmínky:

Délka videosnímků musí být minimálně jedna minuta a maximálně tři minuty.

Videosnímky musí být zaslány/uloženy elektronicky a zaregistrovány nebo zaslány poštou (razítko pošty) nejpozději do 31. března 2009, 23:59:59 hodin SEČ. Zaregistrovaný videosnímek již nelze upravovat ani znovu po úpravě přihlásit do soutěže.

Všechny videosnímky by měly mít dobrou technickou kvalitu, aby bylo možné je později šířit (např. prostřednictvím DVD) nebo vysílat. Pokud bude váš videosnímek mezi vítěznými, můžeme vás požádat o jeho převod na jiný formát.

Soutěžící mohou přihlásit do každé kategorie pouze jeden videosnímek, tj. každý soutěžící může do soutěže zaslat maximálně tři videosnímky. Každý videosnímek může být zaregistrován pouze jednou.

7. Autorská práva

Registrací videosnímku účastníci prohlašují, že přihlášený videosnímek (včetně obrázků, grafiky, diapozitivů atd.) je jejich původní dílo. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za spory mezi osobami vymáhajícími autorská práva na videosnímky. Registrací každý soutěžící prohlašuje, že videosnímek neporušuje práva žádné třetí strany, je vhodný ke zveřejnění a nepodléhá autorským právům. Soutěžící by ve svém videosnímku neměli používat hudbu, která není veřejně dostupná.

Registrací videosnímku soutěžící prohlašují, že všechny osoby, které lze na videosnímku rozpoznat, souhlasí s použitím své podoby a svého vystoupení ve videosnímku, s přihlášením videosnímku do soutěže a s využitím videosnímku Evropskou komisí jakýmkoliv způsobem, který bude považovat za vhodný. Soutěžící prohlašují, že osoby na videosnímcích podepíší všechny nezbytné dokumenty přiznávající Evropské komisi právo na použití videosnímků, ve kterých se objevují, pokud to bude Evropská komise vyžadovat.

Přihlášením videa do soutěže soutěžící prohlašují, že souhlasí s tím, aby Evropská komise použila jejich videosnímek(y) ke své propagační činnosti. Evropská komise by zejména měla mít právo používat, vysílat, předvádět, upravovat a měnit celé videosnímky nebo jejich části. Evropská komise rozhodne, zda a jak bude tato práva uplatňovat a vykonávat.

8. Rovné příležitosti

Úkolem Evropské komise je podporovat rovnost žen a mužů a jejím cílem je ve všech činnostech odstraňovat nerovnosti mezi pohlavími (články 2 a 3 Smlouvy o ES). V této souvislosti jsou zvláště ženy podporovány, aby se zapojily do předkládání návrhů.

9. Osobní údaje

Přihláška bude zpracována počítačem. Veškeré osobní údaje (jako jsou např. jména, adresy atd.) budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úřední věstník L 8, 12. 1. 2001).

Odpovědi na otázky v registračním formuláři jsou nutné k posouzení vaší přihlášky a budou zpracovány výhradně pro tyto účely oddělením odpovědným za Evropskou cenu za video o podnikání 2009. Na požádání vám osobní údaje mohou být zaslány za účelem opravy nebo doplnění. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně těchto údajů se prosím obraťte na útvar Komise, kterému budete přihlášku zasílat. Příjemci mohou kdykoliv podat stížnost ohledně zpracovávání jejich osobních údajů evropskému inspektorovi ochrany údajů.

10. Odkazy

Další informace o soutěži

Zdroj: Hospodářská komora ČR (HK ČR)