Multimediální programy

V této sekci si můžete stáhnout kodeky, programy a utility, které se týkají práce s videem a audiem. Budeme se snažit, abychom zde nabízeli programy a utility, které jsou zdarma (freeware). Pokud se bude jednat o demoverzi, nebo bude program zatížen trialovou verzí, bude to uvedeno v poznámce.

Naší nabídku programů ke stažení neustále rozšiřujeme. Pokud dnes nenajdete to co hledáte, zkuste to příště.

Audiokodeky

Rozdělení kompresních formátů zvuku a podrobnosti o zvukových formátech s možností downloadu kodeků.

Prohlédnout

Audiopřehrávače

Softwarové audiopřehrávače - popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Autorun

Autoringové nástroje. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédmout

Editace audia

Programy a utility pro úpravu audiozáznamů. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Editace videa

Programy a utility pro úpravu videa. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

úvodní strana

Software pro střih videa

Převážná většina střihových karet pracuje s operačním systémem počínaje verzí Windows 98SE a XP konče. Existují střihové karty, jejichž podpora pro nejnovější operační systém Windows XP není příliš funkční, ale tyto nedostatky se vývojem systému zlepšují. Samozřejmě existují verze střihových systémů (karet), které pracují v počítačích Macintosh, a je potřeba se o této možnosti informovat u prodejce střihových karet.Pokud vlastníte starší operační systém Microsoft Windows 95, přeinstalujte jej minimálně na Windows 98 a to verzi second edition-SE, nebo ještě lépe na Windows 2000 či verzi vyšší. Většina výrobců moderních střihových karet vydala ovladače pro systémy Microsoft Windows, je však dobré se o ovladačích informovat u prodejce vámi vyhlédnuté střihové karty. Dále budete potřebovat i střihový program, který bývá většinou dodáván ke všem lepším střihovým kartám, a některé další utility. Mezi tyto užitečné utility patří například programy pro práci se zvukovými soubory wave, utility na měření přenosové rychlosti disků, programy na nastavení vyrovnávací paměti disku, různé media playery a podobně. Pro mnoho nejnovějších střihových systémů a střihových programů je nutností instalace posledních ovladačů Microsoft DirectX a DirectXmedia.

Kdy je počítačový program zadarmo?

Jakým způsobem lze právně se softwarem (programem) zacházet, určuje právní dokument (tzv. licence – je připojená k počítačovému programu), ve kterém jsou uvedena práva a povinnosti smluvních stran (ve většině případů spíše práva a povinnosti nabyvatele licence). A právě podle druhu licencí, respektive podle způsobu a rozsahu užití počítačového programu, lze pak počítačové programy (software) rozdělovat na opensource, shareware, freeware, tzv. proprietární software a jiné.

Za opensource (někdy se též používá synonymum „svobodný software“) se pokládají takové aplikace, které jsou šířeny v režimu, jenž zachovává určitá práva a svobody pro jejich koncové uživatele (tedy nabyvatele licence). Jde o práva spouštět program za jakýmkoliv účelem, studovat, jak program pracuje (a přizpůsobit ho potřebám uživatele – předpokladem k tomu je přístup ke zdrojovému kódu), redistribuovat kopie podle svobodné vůle, vylepšovat program a zveřejňovat tato zlepšení. Opensource může být šířen buď zdarma, nebo za příslušný poplatek. Vždy ale musí být nabyvateli k dispozici zdrojový kód. Nejznámějším příkladem opensource je operační systém Linux.

Public domain (pojem se používá v anglosaském světě) je software bez vyhrazených práv, tzn. že není nijak chráněný. Jinými slovy je možné jej libovolně používat, kopírovat, popř. měnit. Jedná se tedy o jakýsi ekvivalent volného díla ve smyslu § 28 odst. I českého autorského zákona. U public domain se, laicky řečeno, jedná o software, se kterým můžeme libovolně nakládat, aniž bychom se museli strachovat, že porušujeme autorská práva. Příkladem z praxe mohou být počítačové programy, kterým uplynula doba trvání majetkových práv (doba majetkových práv trvá sedmdesát let od smrti autora; po uplynutí této doby je možno software volně používat).

Copyleftovaný software (software opatřený doložkou copyleft) je svobodný software bez všech dalších omezení při rozšiřování nebo jeho změně. Copyleftovaný software je typ svobodného softwaru, který v případě, že kód někdo modifikuje či dále distribuuje, nedovoluje přidávat nějaká další omezení. Znamená to, že každá další kopie, dokonce i když byla změněna, musí zůstat svobodným softwarem, což představuje určité nebezpečí pro softwarové společnosti, které při vývoji svého programu copyleftovaný software využijí, protože potom celý nově vyvinutý programu musí zůstat svobodný (tedy musí být zveřejněn zdrojový kód). Hovoří se pak o tzv. infikování proprietárního softwaru.

Proprietární software (také též komerční software) jsou všechny počítačové programy, k jejich zdrojovému kódu nemá uživatel přístup (zdrojový kód nelze tedy studovat), a počítačové programy, které uživatel nemůže měnit, z čehož vyplývá, že uživatel proprietárního softwaru nemůže ovlivnit jeho funkčnost. Takovýto software tedy není z pohledu opensource svobodný. Jeho svobodné užívání, změna či šíření jsou zakázány nebo je třeba zažádat o povolení. Typickým příkladem proprietárního softwaru je MS Windows.

Shareware je software s povolením šířit kopie, ale každý kdo se rozhodne jej trvale používat, má povinnost zaplatit licenční poplatek. Poskytování počítačového programu jako sharewaru je dnes již běžným ekonomickým modelem, který je využíván velkým počtem softwarových společností. Ve většině případů je sharewarový počítačový program zpřístupňován koncovým uživatelům prostřednictvím sítě internet, což umožňuje obejít tradiční nákladnější modely propagace a distribuce softwaru. Tyto počítačové programy bývají často umisťovány jako příloha nejrůznějších specializovaných periodik na CD-ROM či DVD-ROM. Potencionálním zákazníkům přináší shareware tu výhodu, že si počítačový program mohou vyzkoušet ještě předtím, než za jeho užívání zaplatí. Po zaplacení obdrží uživatel heslo, kterým program „oživí“, nebo dostane celý nový program v poslední verzi s neomezenou dobou užívání.

Freeware je software, který je šířen zdarma, například na internetu nebo na různých CD. Program je možno provozovat zdarma po neomezenou dobu a je možno jej i zdarma šířit dále. Není však dovoleno (stejně jako u sharewaru) šířit jej za úplatu. Z původní definice freewaru také plyne, že autorská práva k takovému programu drží jeho autor. Bez jeho souhlasu není tedy dovoleno program jakkoliv měnit či upravovat pro komerční účely. Typickým příkladem freewaru je dnes velmi rozšířená Java od Sun Microsystems.

Legislativa týkající se softwaru

  • Směrnice Rady ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů (91/250/EHS).

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

  • Směrnice Rady z 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského zákona a práv s ním souvisejících v informační společnosti (2001/29ES).

  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). více

  • Usnesení vlády ČR ze dne 14. dubna 1999 č. 330 ke koncepci boje proti kriminalitě v oblasti duševního vlastnictví.

  • Usnesení vlády ČR ze dne 20. června 2001 č. 624 o pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání počítačových programů.

OSS Aliance

Společnost pro výzkum a podporu opensource (OSS Aliance) je sdružením odborníků z řad akademické sféry, zástupců veřejné správy, řešitelů projektů s využitím opensource a dalších odborníků, jehož cílem je podpora a výzkum v oblasti nasazování řešení opensource (svobodného softwaru) především ve veřejné správě a školství, podpora samotných projektů opensource a spolupráce s obdobnými projekty a organizacemi v ČR a v rámci EU.

Celému projektu neziskové organizace OSS Aliace poskytuje oficiální záštitu Ministerstvo informatiky ČR a podporován je rovněž i ze strany Fakulty jaderné a fyzikálněinženýrské ČVUT.

„Ministerstvo informatiky je zástupcem České republiky v programu Evropské unie IDABC.

Jednou z oblastí, na které je program zaměřen, je i opensource, konkrétně problematika Open Dokument Format a nové formy licence, takzvané European Union Public Licence. Vzhledem k tomuto angažmá spolupráci s občanským sdružením OSS Aliance rozhodně vítáme, „potvrdila tisková mluvčí Ministerstva informatiky Kára Volná. „Užší spolupráce s Ministerstvem informatiky České republiky je pro OSS Alianci velice důležitá jak při realizaci projektů v českém prostředí, tak při spolupráci s ostatními projekty Evropské unie,“ řekl Filip Močan, předseda společnosti.

Jak ukazují četné implementace po celém světě, využitím programového vybavení opensource lze ve veřejné správě ušetřit nemalé prostředky za licenční poplatky. V posledních letech podporují OSS/FS i velcí hráči na poli informační technologií, jako je například IBM, Novell, HP Acer a další. Generálním partnerem OSS Aliance v ČR se proto stala společnost Novell, Sun Microsystems atd.

„Úkolem OSS Aliance bude mimo jiné připravit kvalitní právní poradenství pro využívání opensource v ČR včetně návrhů změn příslušných zákonů, například autorského zákona,“ dodává Bohumír Štědroň, právník a místopředseda společnosti při právní otázky. OSS Aliance již vytvořila odborné skupiny a zahájila přípravu prvních projektů. Více se o ní lze dozvědět na stránkách společnosti www.oss.cz.

Evidence

Programy pro přehlednou evidenci záznamových médií. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Konvertory audia

Aplikace pro převod formátů audia. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Konvertory videa

Aplikace pro převod formátů videa. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Kopírování

Kopírování a klonování audio a video souborů na CD a DVD. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Manuály a návody

Manuály, návody a popisy programů o kterých se na našich stránkách zmiňujeme s možností downloadu.

Prohlédnout

Mobilní telefony

Programy, které využijete při práci se soubory pro mobilní telefony a programy s mobily související. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Obaly CD, DVD

Programy pro tvorbu obalů k záznamovým médiím. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Ostatní k audiu

Ostatní aplikace týkající se audia. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Ostatní k videu

Ostatní aplikace týkající se videa. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Ostatní

Ostatní aplikace týkající se práce s multimediálními soubory. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Poslech rádia

Audiopřehrávače primárně určené k poslechu internetových rádií. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Programy k tvorbě slideshow z fotografií

Pomocí těchto programů si můžete vytvořit z vlastních digitálních fotografií prezentace a poté si je prohlížet třeba pomocí DVD přehrávače v TV

Prohlédnout

Sledování TV

Videopřehrávače primárně určené ke sledování internetové televize. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Technická podpora

Obecná softwarová technická podpora. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Titulky

Vše okolo titulků k filmům. Editace, překlad, nástroje atd. Popisy programů a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Videokodeky

Kodeky pro komprimaci videa. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

Videopřehrávače

Softwarové přehrávače videa. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

Prohlédnout

LINUX

Multimediální programy pro operační systém Linux. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

zatím nefunkční Prohlédnout

MAC OS

Multimediální programy pro operační systém MAC OS. Popisy a podrobnosti s možností downloadu.

zatím nefunkční Prohlédnout

Linky k tématu

Blog časopisu Video AZTip vám nabízí spousty linků na téma zpracování videa.

Prohlédnout